REGULAMIN uczestnictwa w Konferencji „Odważ się! Zdrowie a współczesne pułapki dietetyczne” Wrocław 24.02.2018.

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług Konferencyjnych przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konferencja – jednodniowe lub dwudniowe spotkanie zgodne z opisem umieszczonym przez Organizatora na stronie www.odwazsie.edu.pl

Termin – czas trwania Konferencji wskazany przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji.

Zamawiający – Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Organizator – Sprzedawcą produktów jest ac Event Agency Agnieszka Chodorowska ul. Zachodnia 34/1, 53-622 Wrocław NIP: 897 159 64 42, REGON: 020210986

Regulamin – regulamin świadczenia Usług Konferencyjnych przez Organizatora, którego postanowienia zawarte są w niniejszym dokumencie. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat KONFERENCJI www.odwazsie.edu.pl

Usługi Konferencyjne – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konferencji, w tym przede wszystkim organizacja miejsca ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

 

Rozdział 2. Zgłoszenie
 • Organizator zajmuje się świadczeniem Usług.
 • Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanej Konferencji, o której informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej www.odwazsie.edu.pl
 • Zamawiający zapisując się na Konferencje winien zapoznać się z regulaminem.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.odwazsie.edu.pl, oraz na portalach społecznościowych, gdzie znajdują się także informacje o konferencji (facebook.com)
 • Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100% kwoty wskazanej na Stronie Internetowej.
 • Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Konferencji wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników
 • Wpisanie na listę Uczestników nastąpi w momencie zaksięgowania wpłaty za Konferencję. Uczestnik, na wskazany w tytule przelewu adres e-mailowy otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.
 • W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową na adres konferencja@odwazsie.edu.pl. W przypadku rezygnacji uczestnika z Konferencji , osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.
 • Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.
 • Składając zamówienie, Zamawiający: wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

 

Rozdział 4. Rezygnacja
 • W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego, jednak nie później niż 48 godziny przed rozpoczęcia Konferencji.

 

Rozdział 5. Postępowanie reklamacyjne
 • Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Konferencyjnych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konferencji, a w przypadku gdy Konferencja odbyła się – od daty, w której Konferencja miała się odbyć.
 • Reklamacje Usług Konferencyjnych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres organizatora.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  ○  w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora
  ○  w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1.

 

Rozdział 6. Odwołanie Konferencji
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji najpóźniej na 48 godzin przed terminem Szkolenia/Konferencji.
 • Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Konferencji, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Konferencji drogą telefoniczną, mailową.
 • W przypadku odwołania Konferencji, Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

 

Rozdział 7. Dane osobowe
 • Dane osobowe Zamawiających, w tym Konsumentów i Uczestników będą, przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Organizatora usług lub produktów, w tym zawarcia umowy o świadczenie usługi, przyjęcia zgłoszeń i koordynacji Konferencji, dokonania niezbędnych rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także marketingu towarów i usług własnych Organizatora, a w repliki przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Rozdział 8. Informacje dodatkowe
 • Udział w Konferencji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Uczestnika na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem. Materiały fotograficzne / wideo realizowane mogą być podczas Konferencji w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook należących do organizatora Konferencji.
 • Organizator oraz wykładowca prowadzący Konferencje nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca Konferencji.
 • Odstąpienie od umowy – Konsument, który zawarł umowę i kupił bilet na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od zakupu biletu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Podstawą do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie przesłane na adres konferencja@odwazsie.edu.pl. Nie póżniej niż 14 dni od zakupu biletu. Informacja o odstąpieniu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.